Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


- Közhasznú szerződések

EGYÜTTMŰKÖDÉSI és TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

 

mely létrejött egyrészről

a MAGYAR ISKOLA KHT.

Cím: 1088 Bp. Bródy S. u. 4.

Cégjegyzéksz.: 01-14-000442

Adószám: 21559499-2-42

mint támogató,

 

másrészt a

MAGYAR NYELV AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY

Cím: 1087 Bp. Orczy út 41.

Nyilvántart. sz.: 6696 Főv. Bíróság

Adószám: 18158933-1-42

mint támogatott, továbbiakban: Alapítvány

 

továbbiakban együtt: Felek

 

Felek jelen megállapodásban rögzítik, hogy közös céljuk a magyar nyelv mind szélesebb körű megismertetése, valamint a hazánk és nyelvünk iránt érdeklődő külföldiek megsegítése. Ezen belül is fő célkitűzés, hogy „a magyar nyelv és kultúra barátai minél alaposabban és eredményesebben tanulhassák a magyar nyelvet”.

E cél megvalósítása érdekében a Magyar Iskola Kht. 2003 óta önálló nyelviskolát működtet, Hungarian Language School néven.  A nyelviskola működtetésére azonban érvényes felnőttképzési regisztráció hiányában 2 évig nincs lehetősége.

Felkéri a Magyar Nyelv Akadémia Alapítványt, hogy 2008. november 24-től 2010. december 31-ig a felnőttképzésről szóló hatályos jogi előírásoknak megfelelően működtesse a Hungarian Language Schoolt. A Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány rendelkezik érvényes felnőttképzési regisztrációval.

Nyilvántartási száma: 01035-2008.

A Magyar Iskola Kht. és az Alapítvány közös közhasznú célkitűzései az iskola működtetésének átadása/átvétele során oly módon valósul meg, hogy az együttműködés keretében olyan külföldi diákoknak, menekült, illetve bevándorló személyeknek is segítséget lehet majd nyújtani, akiknek az ellátását a kht. csak korlátozottan tudta korábban megoldani.

 

I. 1.   A Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány Alapító Okiratában rögzített közhasznú céljaival összhangban az alábbi célok megvalósulása érdekében fejti ki iskolaszervező, -működtető tevékenységét:

·         nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

·         kulturális tevékenység

·         hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

·         az euroatlanti integráció elősegítése

 

2.      Az együttműködés keretében vállalja, hogy

·         a magyar mint idegen nyelvi oktatást a legmagasabb szakmai színvonalon nyújtja, azaz gondoskodik a megfelelő szakképesítésű oktatási szakemberek közreműködéséről, a megfelelő tananyagról és tanfolyamszervezésről

·         a képzést minden magyar nyelvet tanulni akaró külföldi számára megkülönböztetés nélkül biztosítja

·         kedvezményes képzést biztosít a rászorultság mértékére való tekintettel, (pl. menekült státusz, szociális helyzet, diák státusz, egyéb különösen közhasznú tevékenységben részt vevő külföldiek, pl. ENSZ vagy más EU-diplomaták, tanárok, stb.)

·         a lehetőséghez mérten térítésmentes képzést biztosít a halmozottan hátrányos (pl. menekült + fogyatékkal élő, stb.) helyzetű diákoknak

·         rendszeresen (évente legalább 3 alkalommal) szervez kulturális, országismereti programokat, melyeken valamennyi diák térítésmentesen vehet részt

·         közreműködik a magyar mint idegen nyelv oktatásával kapcsolatos módszertani kutatások, fejlesztések, szakmai tanácskozások, továbbképzések szervezésében

3.      Az Alapítvány biztosítja a képzés folyamatosságát, így ellátja a Magyar Iskola mint fenntartó által korábban beiskolázott külföldi hallgatók magyar nyelvi képzését.

4.      A támogató Kht. kérésére az Alapítvány vállalja, hogy az iskola jó hírét mindenkor megőrzi, az iskola szakmai működésére vonatkozó, ill. egyéb tudomására jutó információkat, - különös tekintettel a védett külföldi diákok személyes adataira – az adatkezelésre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli, arra illetékteleneknek hozzáférést nem biztosít.

 

II. 1. A Magyar Iskola Kht. vissza nem térítendő támogatásként az együttműködés idő tartalma alatt térítésmentesen biztosítja az Alapítvány, ezen belül a nyelviskola működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, az alábbiak szerint: oktatáshoz, rendezvényekhez megfelelően felszerelt helyiségek kommunikációs csatornák (telefon, internet-használat) szükséges tananyag, taneszköz

2.      Szintén térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alapítványi képzések számára az iskola arculatát, módszertani know-how-ját, akkreditált nyelvi és tanár-továbbképzési programját. A Magyar Iskola Kht. tulajdonosai önkéntes munkát is felajánlanak az Alapítvány működtetéséhez és a képzések megvalósításához.

 

III. A támogatás célja, hogy az Alapítvány a két év alatt olyan bevételre tegyen szert térítéses tanfolyamain, illetve esetleges adományokból, pályázati támogatásokból, hogy hosszú távon tudja biztosítani az Alapító Okiratban megfogalmazott célok megvalósulását: támogassa és szervezze „ a magyar mint idegen nyelv oktatását a Magyarországon élő, tartósan itt tartózkodó menekültek, külföldi állampolgárok és hontalanok részére”; továbbá segítse elő „a Magyarországon élő migráns kiskorúak oktatási integrációját, magyar nyelvi felzárkóztatását” – különös tekintettel  a határon túli nyelvvesztes magyar közösségek tagjaira.

 

IV.     Az Alapítvány kuratóriuma a Magyar Iskola Kht. felajánlását korábban megismerte, 2008. január 14-i ülésén megtárgyalta és azt támogatóan elfogadta.

 

V. 1.  Az Alapítvány köteles haladéktalanul értesíteni a Magyar Iskola Kht.-t, amennyiben a jelen szerződés szerinti együttműködésben akadályoztatva van. Az értesítést legkésőbb olyan megfelelő időben köteles megtenni, hogy a Magyar Iskola Kht. az iskola működtetéséről megfelelően gondoskodhasson. Az Alapítvány a Magyar Iskola Kht. előzetes engedélye alapján jogosult mást is igénybe venni a szerződés teljesítéséhez. Az ebből eredő esetleges bizonyítható károkért az Alapítvány helyt állni köteles.

         Megfelelő időben történik az értesítés, ha az a szemeszter előtt előtt 1 hónappal írásban megtörténik. 

2.      Az Alapítvány köteles rendszeres tájékoztatást adni a Magyar Iskola Kht. részére. A Magyar Iskola Kht. jogosult a szerződés teljesítését személyesen is ellenőrizni.

3.      Az Alapítvány – jelen szerződés megszűnése esetén is – köteles megőrizni a Magyar Iskola Kht., illetve a Magyar Iskola Kht. üzleti partnereire, hallgatóira vonatkozó, a megbízás teljesítése során tudomására jutott adatokat, illetve információkat, azokat kizárólag a Magyar Iskola Kht. érdekében használhatja fel, illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, hozzáférhetővé nem teheti, közvetlenül, akár közvetve saját haszonszerzés céljából fel nem használhatja.

4.      Az Alapítvány köteles a jelen megbízás teljesítéséhez a Magyar Iskola Kht. által rendelkezésre bocsátott helyiség, eszköz, iratok rendeltetésszerű használatára. Az ezekben bekövetkezett károsodásért a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint tartozik felelősséggel.

5.      A Felek jelen szerződést a fentiek  szerinti határozott időtartamra hozzák létre.

6.      A jelen szerződést a Felek bármelyike jogosult három hónapos felmondási idővel, írásban megszüntetni.

7.      A jelen szerződést a Felek jogosultak írásban, azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el

8.      Az Alapítvány részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a megbízás körébe tartozó feladatát nem a szakmai szokásoknak megfelelően teljesíti, az iskola működtetésében való akadályoztatását nem jelzi, a szerződés teljesítése érdekében jogosulatlanul közreműködőt vesz igénybe

9       .A Magyar Iskola Kht. részéről lényeges szerződésszegésnek minősül különösen, ha az iskola működéséhez szükséges  infrastruktúrát nem biztosítja, Illetve bármely módon akadályozza az Alapítványt az iskola működtetésében

10.    Alapítvány a jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén köteles a szerződés teljesítésével összefüggésben a birtokába került, a Magyar Iskola Kht. tulajdonát képező eszközöket, iratokat, dokumentumokat, illetve adatokat a Magyar Iskola Kht. részére visszaszolgáltatni.

11.    A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek a szerződés rendelkezéseit közös értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

 

Budapest, 2008. 11. 24.

 

 

Koháry Ilona

Jancz Péter Mihályné

a Magyar Iskola Kht. képviselője

a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány képviselője