Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ALAPÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT

/kivonat/

az 1997. április hó 5-én kelt alapító okirat az 1997. június hó 06. napján, 2007. december hó 6. napján, 2008. január hó 14. napján és 2010. március hó 27.napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító a Polgári Törvénykönyv  74/A-F. pontjai valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján közhasznú szervezetként működő

tartós, közérdekű célú

önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú alapítványt hoz létre a magyar nyelv mind szélesebb megismertetésére, valamint a hazánk és nyelvünk iránt érdeklődő külföldiek megsegítésére az alábbiak szerint:

 Alapító:

              Bródy János

 Az Alapítvány neve:

MAGYAR NYELV AKADÉMIA ALAPÍTVÁNY

               Az Alapítvány idegen nyelvű elnevezése:

               Academy of Hungaryan Language Foundation

Az Alapítvány székhelye:

1087 Budapest, Orczy út 41. fsz. 4.

 

Az Alapítvány jellege:

Az Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező, tartós közérdekű célra létrehozott nyílt Alapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

 Az Alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, aki, illetve amely az Alapítvány céljait, működési szabályait elfogadja.

 

         Az Alapítvány célja:

Hatékony segítségnyújtás ahhoz, hogy a magyar nyelv és kultúra barátai minél alaposabban és eredményesebben tanulhassák a magyar nyelvet, színvonalas és igényes fordításban ismerkedhessenek meg anyanyelvükön a magyar irodalom és nyelvtudomány kimagasló alkotásaival, továbbá a magyar, mint idegen nyelv oktatása a Magyarországon élő külföldiek, ezen belül az itt élő menekültek számára is.

        Az Alapítvány e célok megvalósulása érdekében

-  támogatja a magyar, mint idegen nyelv tanításának  fejlesztésére, korszerűsítésére tett erőfeszítéseket,

-  támogatja a körszerű kommunikáció-központú magyar-nyelv oktatás lehetőségeinek kimunkálására irányuló szakmai, módszertani kutatásokat, a tananyag és taneszköz-fejlesztést, valamint a tanár-továbbképzés különböző formáit,

-  támogatja és szervezi a magyar, mint idegen nyelv oktatását a Magyarországon élő, tartósan itt tartózkodó menekültek, külföldi állampolgárok és hontalanok részére,

-  elősegíti a Magyarországon élő migráns kiskorúak oktatási integrációját, a magyar nyelvi felzárkóztatást,

-  ösztöndíjat alapít a magyar, mint idegen nyelv fejlesztésében kimagasló eredményt elért tanárok munkájának további segítésére, valamint az Alapítvány keretei között a magyart mint idegen nyelvet  tanuló diákok számára,

-  kétévente kiosztandó díjat alapít azon szakemberek részére, akik maradandó értékű munkájukkal hozzájárulnak a magyar, mint idegen nyelv oktatását elősegítő tananyag készítéséhez és fejlesztéséhez.


        Az Alapítvány fenti céljainak konkrét megvalósulását

-  egyéni és szervezetszerű oktatás indításával és támogatásával, oktatási és oktatás-szervezési  feladatok ellátásával,

-  a magyar nyelv megismertetését szolgáló kiállítások, rendezvények, konferenciák, előadások szervezésével, bonyolításával és támogatásával,

-  ismeretterjesztő, irodalmi és oktatási kiadványok, szakkönyvek, filmek, audiovizuális segédanyagok készítésével, fordításával és kiadásával, szakkönyvek elkészítésével, publikációk megjelentetésével, speciális szoftverek fejlesztésével és terjesztésével,

-  szakmai információs adatbázis létrehozásával,

-  ösztöndíjak alapításával és adományozásával,

-  a magyar nyelv külföldi megismertetését segítő management kialakításával,

-  szakmai- és tanulmányutak, nyelvi táborok szervezésével és lebonyolításával, tanulmányi eszközök rendelkezésre bocsátásával, a rászoruló diákoknak tanulmányok folytatása érdekében támogatás nyújtásával,

-  a magyar nyelv  külföldi megismertetése, fejlesztése és elfogadtatása érdekében tevékenykedő magánszemélyek, oktatási intézmények és szervezetek anyagi és erkölcsi támogatásával,

-  korszerű tananyagok és pedagógus taneszközök kifejlesztésével, publikálásával, pedagógus továbbképző programok kidolgozásával, szervezésével a magyar, mint idegen nyelv tanárai számára Magyarországon és a határon túl,

-  vállalkozások létrehozásával és működtetésével is segíti.

 

        Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik arra tekintettel, hogy a Kszt. 26.§C. pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

- euroatlanti integráció elősegítése.

 

        Az Alapítvány vagyona és felhasználási módja:

Az Alapítvány induló vagyona 300 000,-Ft

 

        Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja:

oktatások szervezése, a magyart, mint idegen nyelvet oktató pedagógusok képzése, továbbképzése,díjak osztása, költségtérítés és támogatás folyósítása pályázati úton és kérelemre, korszerű tananyagok készítése, támogatása, programok szervezése, támogatása.

Az Alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére az alapítói vagyon hozadékai és kamatai, az Alapítvány részére juttatott adományok és támogatások, valamint az Alapítvány gazdálkodásának eredményeként létrejött vagyon  és hozadékai használhatók fel.

        Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve:

Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a három tagú Kuratórium. A Kuratórium elnökének és tagjainak a jelölése 2015. április hó 31. napjáig szól.

A Kuratórium tagjai: elnök és a tagok. A Kuratórium tagjai:

Elnök:  Koháry Ilona

Tagok: Jancz Péter Mihályné

             Farkas Anita

 

Budapest, 2010.április hó 27. napján